Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Często zadawane pytania

Jak uzyskać kartę czytelnika?

Aby uzyskać kartę czytelnika i zarejestrować się w bibliotece należy przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, zapoznać się z zasadami korzystania z biblioteki i potwierdzić podpisem zgodę na ich przestrzeganie.

Czy karta czytelnika jest płatna?

Karta czytelnika jest wydawana bezpłatnie.

Czy karta czytelnika ma termin ważności?

Karta czytelnika jest ważna przez sześć lat, ale może zostać automatycznie  unieważniona po upƚywie tego terminu, jeżeli w tym czasie nie skorzystano z niej w żadnej z bibliotek systemu LIBIS.

Czy z karty czytelnika mogą korzystać czƚonkowie rodziny lub przyjaciele czytelnika?

Nie, korzystać z karty czytelnika ma prawo tylko wlaściciel karty na imię którego zostaƚa wystawiona.

Co robić w przypadku zaginięcia karty czytelnika?

W przypadku zaginięcia karty należy natychmiast zgłosić je w Bibliotece.

Czy karta czytelnika jest ważna w innych bibliotekach na terenie Litwy?

Karta LIBIS jest ważna we wszystkich publicznych bibliotekach należących do sieci bibliotek LIBIS.

Jak wypożyczać dokumenty na zewnątrz?

Chcąc wypożyczyć książki lub inne dokumenty na zewnątrz należy być zarejestrowanym w bibliotece i posiadać kartę czytelnika. Karta czytelnika umożliwia wypożyczanie książek na okres 30 dni kalendarzowych.

 

 

Czy po przesunięciu terminu zwrotu o jeden miesiąc można go przesunąć o kolejny miesiąc?

Termin zwrotu dokumentu można przesunąć po raz drugi, jeżeli dany dokument nie zostaƚ zarezerwowany przez innego czytelnika, oraz jeżeli termin zwrotu dokumentu nie zostaƚ przekroczony.

Czy w bibliotece można skorzystać z usƚug kserokopiowania lub drukowania?

Tak, można wykonać kolorowe i niekolorowe kserokopie z książek oraz periodyków. Aparat do kopiowania jest dostępny w Zonie relaksu (II piętro). Korzystając z usƚugi po raz pierwszy należy zwrócić się do bibliotekarza w Infotece (II piętro, obok), który pomoże zarejestrować się i wytƚumaczy jak korzystać z aparatu.

Czy korzystanie z komputera jest pƚatne?

Ta usƚuga jest bezpƚatna, ale może być ograniczona czasowo do 1 h w ciągu jednego dnia. Czas korzystania może być przedƚużony na życzenie użytkownika, jeżeli nie ma zwiększonego popytu na komputerowe miejsca pracy. Niepeƚnioletnim użytkownikom czas korzystania z komputera może być przedƚużony tylko na 1 dodatkową godzinę.

Czy można korzystać z aplikacji Microsoft Office (Word, Excel i in.) w Infotece?

Tak, można.

Czy można korzystać z programów komunikacyjnych?

Tak, można korzystać z aplikacji Skype.  Uprzejmie prosimy nie korzystać z mikrofonu, aby nie przeszkadzać innym użytkownikom. Dozwolone jest korzystanie z wƚasnych sƚuchawek.

Kiedy pobierana jest kara za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów?

Jeżeli dokument nie zostaƚ zwrócony w terminie i terminu zwrotu nie przedƚużono, ustalona opƚata będzie naliczana od pierwszego dnia po terminie zwrotu. Pobierana jest opƚata w wysokości 0,03 € za 1 przetrzymany dokument za każdy roboczy dzień po terminie zwrotu.